Ochrana osobných údajov

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na tvojezdravechudnutie@gmail.com. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

Moje zásady a princípy ochrany súkromia

Mojou prioritnou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu. Moje služby navrhujem aj so zámerom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov.

Prečo spracúvam osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z mojej strany nevyhnutné preto, aby som mohla poskytovať služby a produkty, čo vyžaduje spracúvať osobné údaje klientov, dodávateľov, obchodných partnerov, zamestnancov a ďalších osôb. Aby som mohla plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti a chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely spracúvam osobné údaje?

 • Poskytovanie tovarov a služieb (Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • Poskytovanie poradenstva v oblasti výživy (Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • Zasielanie marketingovej komunikácie, napr. newsletter (Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
 • Účtovné a daňové účely (účtovná agenda) (Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 • Plnenie zmluvy s fyzickými osobami – plnenie zmluvy (Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR ak ide o fyzické osoby.)
 • Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach (Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • Archívne účely a správa registratúry (Čl. 89 GDPR a Zákon o archívoch a registratúrach)
 • Štatistické účely (Čl. 89 GDPR)

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sprístupňujem len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. V postavení sprostredkovateľa môžem Vaše osobné údaje sprístupňovať iným osobám len v prípade, ak to dovoľuje zmluva s klientom, so súhlasom klienta alebo ak taká povinnosť vyplýva z právnych predpisov. V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi typických príjemcov Vašich osobných údajov:

 • poskytovatelia cloudových alebo hostingových služieb (napr. Websupport, Google);
 • poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft) alebo technickej podpory našej spoločnosti;
 • profesionálni poradcovia (napr. advokáti, účtovníci);
 • moji zamestnanci a pracovníci

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívam sub-dodávateľov, pred ich poverením overujeme, či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov podľa GDPR.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne preferujeme cezhraničné prenosy osobných údajov iba v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak je to možné. Avšak, niektorí naši sub-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servre sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu, sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávam najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujem prostredníctvom internej politiky alebo registratúrnym plánom.

Ak máte záujem dozvedieť sa, či o Vás aktuálne spracúvam Vaše osobné údaje na konkrétne účely, obráťte sa na mňa so žiadosťou o potvrdenie, či o Vás spracúvam osobné údaje.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavam priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Osobné údaje mi môžete poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

 • priamou komunikáciou so mnou;
 • registráciou na mojom zákazníckom portáli;
 • vyplnením a odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvam na žiadny vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvam osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Jedná sa len o zasielanie marketingového newsletteru. Dané právo môžete realizovať buď „odhlásením sa z odberu“ v texte každého marketingovo zameraného emailu alebo zaslaním námietky na kontaktné údaje uvedené vyššie.

Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujem. Ide o tieto účely spracúvania:

 • Poskytovanie tovarov a služieb;
 • Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter);
 • Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda);
 • Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach.

V prípade uplatnenia tohto práva Vám rada preukážem spôsob, ktorým som vyhodnotila tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad právami a slobodami dotknutých osôb.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z mojej strany vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky, resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budem vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvam. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvam osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvam, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvam nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy.

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré som Vám povinná vzhľadom na spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujem možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmením tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dám do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

KONTAKTUJ MA

© 2021 Tvoje zdravé chudnutie | Vytvoril Dávid Baránek