všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie

Firma: Hadria s.r.o.

Adresa: Bernolákova 632/7, 972 71 Nováky

Miesto podnikania: Františkánska 7538/6, 917 01 Trnava

IČO: 52853241

DIČ: 2121165706

Bankové spojenie:

IBAN:SK5009000000005168491037

SWIFT: GIBASKBX

Email: tvojezdravechudnutie@gmail.com

 (ďalej len ´´Poskytovateľ´´)  je poskytovateľom služieb v oblasti analýzy stravovacích návykov a tvorby personalizovaných stravovacích plánov.

2. Kontaktné údaje poskytovateľa

Web: www.tvojezdravechudnutie.sk

Email: tvojezdravechudnutie@gmail.com

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) predstavujú zmluvu uzatvorenú medzi Poskytovateľom a zákazníkom na diaľku akceptáciou týchto VOP zákazníkom na webstránke www.tvojezdravechudnutie.sk (ďalej len „Webstránka“). Zákazníkom sa v zmysle týchto VOP rozumie osoba, ktorá akceptuje tieto VOP odkliknutím tlačidla „súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami „tvoje zdravé chudnutie“ na Webstránke (ďalej len „Zákazník“).

Tieto VOP sa nevzťahujú na používanie Webstránok vo všeobecnosti, ktoré je predmetom zmluvného vzťahu medzi Zákazníkom a prevádzkovateľom Webstránky, ale len zmluvného vzťahu výslovne upraveného v týchto VOP.

3. Hlavné vlastnosti a charakter služieb

Služby sú poskytované Zákazníkovi podľa jeho výberu na Webstránke prostredníctvom balíčku služieb, resp. výberom individuálnych služieb podľa cenníka.

Zoznam služieb

služby

balíček

 

Základný balíček

65€

Rozšírený balíček

110€

Komplexný balíček

189€

Vstupná konzultácia

Telefonicky / elektronicky

Telefonicky / elektronicky / osobne

Osobne*

Analýza návykov a odporúčania

nie

áno

Áno

Nový stravovací režim

áno

áno

áno

Výstupná konzultácia

nie

Telefonicky / osobne

Telefonicky / osobne

Monitoring

nie

nie

áno

*osobú konzultáciu nahrádza videohovor

Doplnkové služby

Cena

Úprava jedálnička – zmena receptov

20€

Úprava jedálnička – zmena energie

40€

Osobné stretnutie navyše

30€

Tlač jedálnička

20€

4. Dodacie podmienky

Služba bude Zákazníkovi dodaná až po uhradení ceny za Službu. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie ceny za Službu na účet Poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať Zákazníkovi Službu v nasledovných lehotách:

Základný balíček – nutričný plán vo formáte PDF bude dodaný na email Zákazníka do 10 pracovných dní od potvrdenia prijatia úhrady na účet Poskytovateľa za predpokladu, že bola naplnená súčinnosť zo strany Zákazníka podľa bodu 5/e týchto VOP nižšie. Zákazník je informovaný o prijatí platby emailom bezodkladne.

Rozšírený balíček – nutričný plán vo formáte PDF bude dodaný na email Zákazníka do 10 pracovných dní od potvrdenia prijatia úhrady na účet Poskytovateľa za predpokladu, že bola naplnená súčinnosť zo strany Zákazníka podľa bodu 5/e týchto VOP nižšie. Zákazník je informovaný o prijatí platby emailom bezodkladne.

Komplexný balíček – nutričný plán vo formáte PDF bude dodaný na email Zákazníka do 10 pracovných dní od potvrdenia prijatia úhrady na účet Poskytovateľa za predpokladu, že bola naplnená súčinnosť zo strany Zákazníka podľa bodu 5/e týchto VOP nižšie. Zákazník je informovaný o prijatí platby emailom bezodkladne.

Individuálne služby – služba bude poskytnutá najneskôr do 14 pracovných dní.

5. Povinnosti/súčinnosť zákazníka nutná pre poskytnutie služby

Pre vytvorenie personalizovaného stravovacieho plánu sú potrebné nasledujúce vstupy od Zákazníka:

 1. Uvedenie pravdivých a úplných údajov v objednávke Služby a v nutričných formulároch;
 2. Zaplatenie ceny za objednanú Službu podľa bodu 7;
 3. Zúčastnenie sa vstupnej konzultácie osobne, telefonicky alebo online. Služba sa považuje za dodanú v prípade, že k vstupnej konzultácii nedôjde zo strany Zákazníka aj napriek minimálne 3 náhradným termínom vstupnej konzultácie zo strany Poskytovateľa.
 4. Zúčastnenie sa výstupnej konzultácie telefonicky, online alebo osobne. Zákazník stráca nárok na výstupnú konzultáciu bez nároku na zľavu zo Služby, ak k výstupnej konzultácii nedôjde zo strany Zákazníka aj napriek minimálne 3 náhradným termínom výstupnej konzultácie zo strany Poskytovateľa.
 5. Zákazník je povinný vyplniť online formulár záznamov stravovania 5 po sebe nasledujúcich dní pre účely analýzy stravovania a to najneskôr do 10 dní od výzvy Poskytovateľa. V prípade nesplnenia tejto súčinnosti zo strany Zákazníka stráca Zákazník nárok na diagnostiku stravy bez nároku na zľavu zo Služby.

6. Zmluvný vzťah medzi zákazníkom a poskytovateľom

Momentom akceptácie týchto VOP na Webstránke Zákazníkom je medzi Poskytovateľom a Zákazníkom uzatvorená zmluva v rozsahu, aký je uvedený v týchto VOP (ďalej len „Zmluva“), ak tieto VOP neupravujú inak. Ak je Zákazník spotrebiteľom v zmysle osobitného predpisu1, Zmluva je uzatvorená podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a súčasne sa riadi ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov. Ak Zákazník nie je spotrebiteľom, Zmluva je uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a Zákazník nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 10 týchto VOP nižšie. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa dodať Zákazníkovi Službu a ako protiplnenie záväzok Zákazníka za Službu zaplatiť cenu za Službu, a to za všetko za podmienok, ktoré bližšie upravujú tieto VOP. Účelom Zmluvy je vytvorenie nutričného plánu pre Zákazníka na mieru, s prihliadnutím na osobitné požiadavky a okolnosti Zákazníka.

Akceptácia týchto VOP je potrebná pre zadanie záväznej objednávky Služby Zákazníkom.

7. Platobné podmienky

Ak si Zákazník objedná Službu, je povinný uhradiť cenu za Službu v zmysle vyššie uvedeného cenníka.

Cena za Službu je konečná (celková) a obsahuje akékoľvek a všetky náklady Poskytovateľa potrebné na dodanie Služby. Cena za Službu je uvedená bez DPH a Poskytovateľ nie je registrovaný platiteľ DPH. V prípade, že Poskytovateľ sa stane platiteľom DPH, k cenám za Služby bude pripočítaná príslušná sadzba DPH v zmysle príslušných právnych predpisov. Faktúru za Službu zašle Poskytovateľ Zákazníkovi v elektronickej podobe na email Zákazníka uvedený v objednávke. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet Poskytovateľa. Zákazník realizuje platbu za Službu buď vkladom v hotovosti na účet Poskytovateľa priamo v ktorejkoľvek z pobočiek Slovenskej sporiteľne, a.s. alebo prevodom na účet Poskytovateľa, ktorý je uvedený vo faktúre vystavenej Poskytovateľom. Splatnosť faktúry za Službu je 7 dní odo dňa doručenia faktúry na Zákazníkov email. Akákoľvek faktúra vystavená na základe týchto VOP musí spĺňať náležitosti podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať dané náležitosti, je Zákazník oprávnený vrátiť faktúru Poskytovateľovi na opravu a Poskytovateľ je povinný faktúru opraviť, pričom počas tejto doby neplynie lehota splatnosti faktúry. V prípade omeškania Zákazníkom so zaplatením faktúry v dohodnutej dobe splatnosti má Poskytovateľ právo požadovať od Zákazníka zaplatenie úrokov z omeškania vo výške ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom platným v prvý deň omeškania.

8. Zodpovednosť poskytovateľa

Nakoľko predmetom Služby nie je dodanie tovaru, ustanovenia § 622 – 623 Občianskeho zákonníka sa nepoužijú. Poskytovateľ dodáva Zákazníkovi Službu v obvyklej kvalite pre účel dohodnutý zmluvnými stranami Zmluvou, t. j. vytvorenie nutričného plánu pre Zákazníka na mieru, s prihliadnutím na osobitné požiadavky a okolnosti Zákazníka. Zákazník súhlasí a berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený na splnenie svojho záväzku dodať Službu použiť tretie osoby – odborníkov – podľa vlastného výberu Poskytovateľa. Poskytovateľ (ani odborníci, ktorých použije Poskytovateľ na dodanie Služby) nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v súvislosti so Službou nedáva žiadne garancie zlepšenia zdravotného stavu Zákazníka. Ak je odborník poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, plnenie tejto Zmluvy odborníkom nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu v zmysle zákona č. 294/1999 Z.z., o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, v znení neskorších predpisov, nakoľko Softvér resp. Služba nie je výrobkom v zmysle § 2 daného zákona.

9. Doba trvania zmluvy

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to odo dňa uzavretia Zmluvy (akceptáciou VOP Zákazníkom) až do 12tich mesiacov po úplnom poskytnutí Služby Poskytovateľom alebo márneho uplynutia lehoty na poskytnutie Služby z dôvodu neposkytnutia súčinnosti Zákazníkom v zmysle bodu 5 vyššie, podľa toho, čo nastane skôr.

10. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu zaslaním oznámenia o odstúpení od Zmluvy na kontaktný email Poskytovateľa alebo poštou na adresu sídla Poskytovateľa.

11. Odstúpenie od zmluvy

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade ak:

 1. Zákazník uvedie medicínsku diagnózu/diagnózy, ktoré podľa Poskytovateľa vyžadujú lekársku starostlivosť;
 2. Personálne, technické alebo organizačné kapacity Poskytovateľa nebudú umožňovať Poskytovateľovi dodať Služby Zákazníkovi v dodacích lehotách podľa týchto VOP. Prednosť majú Zákazníci, ktorí zaplatili skôr;
 3. V prípade, že Zákazník neuhradí cenu za Službu v lehote splatnosti;
 4. Tak ustanovuje osobitný predpis.

12. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od začiatku a zmluvné strany sú povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa nej dostali. V prípade odstúpenia od Zmluvy Zákazníkom alebo Poskytovateľom je Poskytovateľ povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť všetky už zaplatené platby za Službu Zákazníkovi rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri svojej platbe, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade odstúpenia od Zmluvy nie je Zákazník povinný vytvorený nutričný plán vrátiť Poskytovateľovi, avšak je povinný vytvorený nutričný plán bezodkladne zlikvidovať vrátene všetkých jeho kópií a nesmie ďalej nutričný plán využívať žiadnym spôsobom. V prípade, ak Zákazník poruší túto povinnosť, je Poskytovateľ oprávnený voči Zákazníkovi uplatniť zmluvnú pokutu uvedenú v bode 14 týchto VOP nižšie.

13. Ochrana osobných údajov

Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ je ako prevádzkovateľ oprávnený spracúvať Zákazníkove osobné údaje bez jeho výslovného súhlasu na nasledovné účely:

 1. Vypracovanie jedálnička (IS generátor nutričných plánov pre odborníkov – klienti), pričom právnym základom spracúvania osobných údajov v tomto prípade je plnenie Zmluvy. Na tento účel Poskytovateľ spracúva nasledovné osobné údaje Zákazníka: meno, priezvisko, email, dátum narodenia, telefónne číslo, pohlavie, neobľúbené potraviny, obľúbené potraviny, preferovaná cenová hladina jedál v jedálničku a osobné údaje týkajúce sa zdravia dotknutej osoby (výsledky lekárskych vyšetrení, alergény, lieky, diagnóza, stravovacie návyky, úroveň stresu, úroveň pohybovej aktivity, spánkový režim, pracovná aktivita, výška, telesná hmotnosť, obvod pásu a percento telesného tuku).
 2. Spracovanie účtovných dokladov (IS účtovné doklady), pričom právnym základom spracúvania osobných údajov v tomto prípade sú osobitné predpisy (napr. zákon o účtovníctve). Na tento účel Poskytovateľ spracúva nasledovné osobné údaje Zákazníka: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, pozícia, spoločnosť/zamestnávateľ, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby.
 3. Správa registratúry (IS správa registratúry), pričom právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na tento účel Poskytovateľ spracúva nasledovné osobné údaje Zákazníka: titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, emailová adresa, telefónne číslo.

Poskytovateľ bezpečne zlikviduje osobné údaje po skončení účelu ich spracúvania. Zákazník má ako dotknutá osoba práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), ktoré môže kedykoľvek uplatniť u Poskytovateľa emailom, telefonicky alebo poštou. Osobné údaje Zákazníka spracúvajú len oprávnené osoby Poskytovateľa, ktoré Poskytovateľ poučil v zmysle 21 Zákona a odborník, spoločne s ktorým Poskytovateľ poskytuje Službu a o pridelení ktorého rozhodne Poskytovateľ až po prijatí objednávky Služby. Odborník je v zmysle § 8 Zákona sprostredkovateľom Poskytovateľa a jeho identifikačné údaje Poskytovateľ bezodkladne oznámi Zákazníkovi. Osobné údaje Zákazníka nie sú prenášané mimo EÚ.

14. Licenčné podmienky

Zákazník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa nutričný plán alebo akékoľvek iné autorské dielo alebo predmet ochrany duševného vlastníctva dodané v rámci Služby:

 1. Použiť na iné ako osobné (domáce) účely predpokladané Zmluvou, najmä ich nesmie využívať na komerčné účely (t.j. ďalší predaj, prenájom, vypožičanie a pod.);
 2. Zverejniť alebo rozširovať bez ohľadu na spôsob zverejnenia alebo rozširovania;
 3. Poskytnúť tretej osobe, udeliť sublicenciu alebo umožniť ich použitie treťou osobou;

pričom ak Zákazník poruší povinnosť podľa tohto článku 14 VOP, je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Zákazníkovi zmluvnú pokutu vo výške 1,500 eur (slovom: tisícpäťsto euro) vystavením a doručením faktúry so splatnosťou 30 dní, tým nie je dotknutý prípadný nárok Poskytovateľa na náhradu spôsobenej škody.

15. Sťažnosti, reklamácie a podnety

Zákazník je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, reklamácie alebo podnety nahlásiť Poskytovateľovi, ak je to možné ihneď, telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje Poskytovateľa uvedené vyššie. Po prehodnotení sťažnosti, reklamácie alebo podnetu Poskytovateľ oboznámi Zákazníka s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu Zákazníka najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

16. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú platné a účinné od 1. apríla 2021. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP, zverejnením novej verzie VOP na Webstránke. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nových VOP na Webstránke. Zmena VOP sa vzťahuje len na Zmluvy uzatvorené po zverejnení novej verzie VOP na Webstránke. Akákoľvek komunikácia Zmluvných strán súvisiaca s týmito VOP bude doručovaná písomne na adresu sídla zmluvnej strany alebo emailom. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznamovať zmenu poštovej alebo elektronickej adresy na doručovanie písomností. Ak sa niektoré ustanovenie VOP ukáže byť neplatné alebo nevymáhateľné ostatné ustanovenia VOP zostávajú aj naďalej záväzné s plnou platnosťou a účinnosťou. V prípade takejto nevymáhateľnosti alebo neplatnosti ustanovenia VOP sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dané ustanovenie iným ustanovením, ktoré v najväčšej možnej miere reflektuje účel týchto VOP.

Tieto VOP sa riadia slovenským právom. Spory medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z týchto VOP sú oprávnené rozhodovať slovenské súdy. Činnosť

Poskytovateľa podlieha v zmysle predpisov o ochrane spotrebiteľa dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk):

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104

fax č. 02/58272 170

Obchodné podmienky sú platné od 01.04.2021 1 § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov: „spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania“

KONTAKTUJ MA

© 2021 Tvoje zdravé chudnutie | Vytvoril Dávid Baránek